na wózku inwalidzkim

W przypadku, gdy po wyczerpaniu 6-miesięcznego zasiłku chorobowego choroba trwa dalej, ZUS może przyznać prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Na czym polega to świadczenie, komu przysługuje, jaka jest jego wysokość? Przeczytaj.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje, jeżeli osoba jest objęta ubezpieczeniem chorobowym i posiada następujące tytuły do ubezpieczeń:
– umowa o pracę,
– umowa o pracę nakładczą,
– członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
– praca na podstawie skierowania do pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
– umowa agencyjnej lub umowa zlecenia albo inna umowa o świadczenie usług, czy też współpraca z osobą, która wykonuje umowę agencyjną lub zlecenia,
– umowa uaktywniająca, np. niania,
– pozarolniczą działalność lub współpraca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,
– bycie duchownym,
– odbywanie służby zastępczej.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w przypadku spełniania wszystkich następujących warunków:
– wyczerpał się okres pobierania zasiłku chorobowego (182 dni),
– osoba jest nadal niezdolna do pracy,
– dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Okres przyznania świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na okres przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż na 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach. Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. W związku z tym konieczne jest stawienie się badanego na komisję w ZUS.

Jeśli osoba nie zgadza się z treścią orzeczenia, może wnieść sprzeciw w formie pisemnej lub ustnej do komisji lekarskiej ZUS. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Kiedy nie otrzymasz świadczenia rehabilitacyjnego

świadczenie rehabilitacyjne

Następuje to w przypadkach, kiedy ubezpieczony jest uprawniony do:
– emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
– zasiłku dla bezrobotnych,
– zasiłku przedemerytalnego,
– świadczenia przedemerytalnego,
– urlopu dla poratowania zdrowia,
– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
oraz:
– w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
– w okresie tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
– za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu,
– za miesiąc kalendarzowy, w którym osoba wykonywała pracę zarobkową albo wykorzystywała świadczenie niezgodnie z jego celem,
– osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne
Wysokość świadczenia wynosi:
– 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),
– 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
– 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w okresie ciąży.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenie rehabilitacyjne:
– wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZUS ZNp-7),
– zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza (formularz ZUS OL-9),
– wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz ZUS OL-10).
(Nie jest on wymagany, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, jeśli jest to wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.)

ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne

W przypadku, gdy świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacał ZUS należy dodatkowo złożyć zaświadczenie płatnika składek wystawione na formularzu:
– ZUS Z-3 – jeśli świadczeniobiorca jest pracownikiem,
– ZUS Z-3b – jeśli wykonuje działalność pozarolniczą, współpracuje z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą lub jest osobą duchowną,
– ZUS Z-3a – w pozostałych przypadkach.
Zaświadczenie płatnika składek nie jest konieczne, jeżeli było już składane przy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego i nie zmieniły się okoliczności wpływające na prawo do świadczenia rehabilitacyjnego oraz na jego wysokość.

Jeśli o świadczenie rehabilitacyjne ubezpieczony stara się po ustaniu ubezpieczenia, dodatkowo musi złożyć na druku ZUS Z-10 oświadczenie o tym, że:
– nie pracuje zarobkowo i nie ma w związku z tym ubezpieczenia chorobowego albo prawa do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
– nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
– nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here